برنامه‌ریزی پروژه

 

مدیریت‌پروژه، برنامه‌ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان، هزینه و کیفیت مشخص به‌ سوی ایجاد نتایج مشخص‌ آن است. مدیریت‌پروژه فعالیت‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت بر اجرا و هدایت اجرا را در بر می‌گیرد و سعی ‌دارد تا با استفاده‌ درست از منابع، نتایج مشخص و موردانتظار را با هزینه‌ توافق‌شده‌ قبلی در موعد درست خود تحویل ‌دهد. به بیان دیگر مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیکهای لازم در اداره جریان اجرای فعالیت ها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از اجرای پروژه است. مدیریت پروژه در اجرای این مهم از دو بازوی قدرتمند برنامه‌ریزی و کنترل پروژه بهره می‌گیرد.

  کنترل پروژه

 

کنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک‌های خاص خود در انجام این مهم کمک می‌گیرد. در واقع کنترل، اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین‌شده برای پروژه است بگونه‌ای که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی‌ترین فعالیت ها، پروژه را به نزدیک‌ترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند. کنترل پروژه در این راه از سه عامل زیر بهره می گیرد:

  • تعیین وضعیت واقعی پروژه
  • مقایسه وضعیت واقعی با برنامه
  • در نظر گرفت اقدام اصلاحی
مجتمع مسکونی زاگرس

مجتمع مسکونی زاگرس

کارفرما : شرکت سازه بنای زاگرس موقعیت : شهرکرد تعداد بلوک : 1 تعداد طبقات : 5 تعداد طبقات مشاع :1 تعداد واحد : 17 زیربنا
مجتمع مسکونی پارس

مجتمع مسکونی پارس

کارفرما : استانداری شهرکرد موقعیت : شهرکرد تعداد بلوک : 1 تعداد طبقات : 6 تعداد طبقات مشاع : 1 تعداد واحد : 25 زیربنا کل
مجتمع میلانی

مجتمع میلانی

کارفرما : شرکت تعاونی میلانی موقعیت :شهرکرد تعداد بلوک : 2 تعداد طبقات : 5 تعداد طبقات مشاع : 2 تعداد واحد : 64 زیربنا ک
مجتمع مسکونی یاقوت

مجتمع مسکونی یاقوت

کارفرما : شرکت تعاونی مهر منتظر موقعیت : شهرکرد تعداد بلوک : 4 تعداد طبقات : 5 تعداد طبقات مشاع : 4 تعداد واحد : 80 زیرب
مجتمع مسکونی فتح

مجتمع مسکونی فتح

کارفرما : شرکت عمرانی فولادشهر موقعیت : فولادشهر تعداد بلوک : 2 تعداد طبقات : 6 تعداد طبقات مشاع : 2 تعداد واحد : 48 زیر