مجتمع مسکونی زاگرس

پروژه ها

کارفرما : شرکت سازه بنای زاگرس

موقعیت : شهرکرد

تعداد بلوک : 1

تعداد طبقات : 5

تعداد طبقات مشاع :1

تعداد واحد : 17

زیربنا کل : 2280

متراژ هر واحد : 95