مجتمع مسکونی پارس

پروژه ها

کارفرما : استانداری شهرکرد

موقعیت : شهرکرد

تعداد بلوک : 1

تعداد طبقات : 6

تعداد طبقات مشاع : 1

تعداد واحد : 25

زیربنا کل : 2500

متراژ هر واحد : 80