مجتمع مسکونی یاقوت

پروژه ها

کارفرما : شرکت تعاونی مهر منتظر

موقعیت : شهرکرد

تعداد بلوک : 4

تعداد طبقات : 5

تعداد طبقات مشاع : 4

تعداد واحد : 80

زیربنا کل : 9100

متراژ هر واحد : 85